Obchodní podmínky platné a účinné od 4.11.2018

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost KORŠIK services s.r.o. tyto obchodní podmínky pro pronájem zboží prostřednictvím internetového obchodu.

1.2 Pronajímatelem je společnost KORŠIK services s.r.o. se sídlem U Pernikářky 1534/3, 150 00 Praha 5, IČ: 07591560, vedená pod spisovou značkou C 303714 u Městského soudu v Praze (dále jen ,,Pronajímatel”) na straně jedné a Nájemce na straně druhé.

1.3 Nájemce je spotřebitel nebo podnikatel.

1.4 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a fyzické či právniceké osoby, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pronajemstromku.cz (dále jen „eshop“).

1.5 Je-li Nájemce spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li Nájemce při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.6 Nájemce vyplněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.7 Pronajímatel je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Nájemce je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření nájemní smlouvy.


2. Uzavření nájemní smlouvy

2.1 Nájemce vybráním zboží z nabídky Pronajímatele a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává Pronajímateli návrh na uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele odeslaným na emailovou adresu Nájemce. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Pronajímatele nedojde, má se za to, že nájemní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů Nájemce.

2.3 Identifikační údaje Nájemce jsou jeho jméno a příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a kontaktní telefon.

2.4 Pronajímatel není plátcem DPH.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Nájemce je srozuměn s tím, že Pronajímatel není povinen uzavřít s Nájemcem nájemní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné Nájemcem do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené nájemní smouvy v případě souhlasu Pronajímatele s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že nájemní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti Pronajímatele splnit jakýkoliv požadavek Nájemce vyjádřený v objednávce, zašle Pronajímatel Nájemci nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Nájemní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky Nájemcem Pronajímateli a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Pronajímatel je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením nájemní smlouvy požádat Nájemce o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Nájemce nenabývá vlastnictví ke zboží a je povinen vrátit zboží pronajímateli po uplynutí doby 17 dnů, není-li dohodnuto jinak.

3.2 Nájemce se zavazuje dodržet veškerá ustanovení uvedená Pronajímatelem na stránkách eshopu v sekci “Péče o stromek”.

3.3 Dojde-li k poškození zboží, hradí nájemce pronajímateli škodu v poměrné výši k ceně zboží.

3.4 V případě nedodržení sjednané doby vracení zboží je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši 100Kč za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

3.5 Nájemce je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.6 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně Nájemce, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemcem veškeré náklady s tímto doručením spojené.

3.7 Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží na základě živnostenského oprávnění.

3.8 Objednané zboží je Nájemci dodáno na adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání je předmětem objednávky.

3.9 Doprava na území hl.m. Prahy je zdarma.


4. Platební podmínky

4.1 Platba probíhá hotovostí při převzetí nebo bezhotovostně převodem na účet Pronajímatele prostřednictvím platební brány.

4.2 Nájemce není povinen hradit Pronajímateli zálohu na objednané zboží.

4.3 Zboží bude Nájemci předáno až po zaplacení celé ceny. Cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě platbou prostřednictvím platební brány je cena splatná v okamžiku dokončení objednávky.5. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

5.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Nájemce právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z nájemní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

5.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Nájemce právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z nájemní ceny.

5.4 Zárukou za jakost se Pronajímatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.5 Záruční doba běží od doručení věci Nájemci.


6. Ochrana osobních údajů

6.1 Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Nájemce ze strany Prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

6.2 Nájemce dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému po dobu nezbytně nutnou.


7. Závěrečná ujednání

7.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

7.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

7.3 Veškerá ujednání mezi Pronajímatelem a Nájemcem obsažená v nájemní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Tyto webové stránky využívají k zajištění funkčnosti stránek a k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím